3net - internet
3net - internet usługi internetowe
nasza oferta |  referencje |  www.3net.pl |  kontakt

BIP - oferta realizacji

3net - internet SERWISY INTERNETOWE
3net - internet PROMOCJA W SIECI
3net - internet NASZE PROJEKTY


3net - internet INTERNET DLA FIRM
3net - internet DOSTĘP DO SIECI 3net - internet REALIZUJEMY
 . serwisy produktowe
 . serwisy korporacyjne
 . prezentacje na CD

 . systemy zarządzania
   treścią serwisów
 . interaktywne gry
   sieciowe, konkursy
 . wygaszacze, tapety
 . bannery HTML i Flash
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ   


WYMAGANIA USTAWOWE

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. nr 112, poz. 1198) nakłada na podmioty określone w przepisach obowiązek uruchomienia internetowego Biuletynu Informacji Publicznej. Techniczne i organizacyjne wymogi związane z wprowadzaniem w życie prawa do informacji publicznej wynikają z rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 2002 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz.U. nr 67, poz. 619).


Biuletyny utrzymywane przez podmioty wymienione w ustawie w art. 4 ust. 1 powinny publikować informacje zgodnie z art. 6 ustawy i zawierać między innymi:
 • opis struktury i zasad działania podmiotu (urzędu, organizacji)
 • informacje o sposobie przyjmowania i załatwiania spraw
 • informacje o osobach sprawujących funkcje i ich kompetencjach
 • dane o majątku
 • treści aktów administracyjnych
System publikowania informacji w Biuletynie musi posiadać szereg mechanizmów nie występujących w większości aktualnie działających serwisów internetowych (wyszukiwanie informacji, mechanizm rejestrujący i archiwizujący wprowadzane zmiany na stronach). Zgodnie z § 4 rozporządzenia informacje zawarte w Biuletynie organizuje się w postaci baz danych, a ich udostępnianie odbywa się w oparciu o mechanizmy baz danych.

Zapis ustawowy eliminuje serwisy, które są zbiorem statycznych stron internetowych. Serwer na którym umieszczona jest prezentacja musi posiadać odpowiednio parametry. Dla zapewnienia ciągłości publikacji i w przypadku awarii, zgodnie z § 21 rozporządzenia podmioty posiadające BIP są zobowiązane do uruchamienia serwera zastępczego. Konieczne jest odpowiednie zabezpieczenie dostępności i bezpieczeństwa danych.
  OFERTA REALIZACJI BIP

3net oferuje realizację Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) zgodnie ze standardami wymogów informacyjnych, technologicznych oraz standardami bezpieczeństwa określonymi w ustawie o dostępie do informacji publicznej oraz rozporządzeniu MSWiA w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej:
 • wykonana i zrealizuje projekt struktury funkcjonalnej biuletynu BIP,
 • wykona aplikację (moduł zarządzania treścią) umożliwiającą dokonywanie bieżącej aktualizacji przez upoważnionego pracownika/pracowników,
 • zweryfikuje i przystosuje istniejące bazy danych zgodnie z wymaganiami umieszczania informacji w BIP,
 • zintegruje aplikację BIP z istniejącym systemem zarządzania treścią sewisu internetowego
 • wykonana projekt graficzny zgodnie z wymaganiami Zamawiającego oraz obowiązującymi standardami biuletynu BIP,
 • przeprowadzi wymagane szkolenie pracowników
Aplikacja BIP działająca w oparciu o autorskie opracowanie oferenta umożliwia wprowadzanie oraz publikowanie informacji w pełni spełniając wymagania formalne oraz techniczne stawiane przez w/w akty prawne. Umieszczenie BIP na serwerach oferenta jest w pełni zgodne z formalnymi oraz technicznymi wytycznymi określonymi w ustawie oraz rozporządzeniu MSWiA.

 TECHNOLOGIA

Aplikacja serwisu BIP stworzona jest w oparciu o system operacyjny RedHat Linux / SUN Solaris, serwer WWW Apache, system relacyjnych baz danych MySQL. Program napisany w języku PHP gwarantuje jakość oraz bezpieczeństwo przechowywania informacji.

 BEZPIECZEŃSTWO

Aplikacja BIP utrzymywana na serwerach oferenta gwarantuje bezpieczeństwo przechowywania oraz przesyłania danych dzięki stosowaniu systemów operacyjnych unix charakteryzujących się dużą skalowalnością, stabilnością i dużą wydajnością pracy oraz wysokim poziomem zabezpieczeń. Stosowane technologie szyfrowania to SSL, TLS, SSH oraz VPN. Stosowane rozwiązania pozwalają na wykrycie włamania w czasie rzeczywistym, a programy antywirusowe na eliminację niechcianego kodu. Wszystkie dane znajdujące na serwerach poddawane są, nie rzadziej niż raz na 24 godziny, archiwizacji. Rezerwowe serwery pozwalają na ciągłość pracy systemu.

 FUNKCJONALNOŚĆ

Oferowana aplikacja BIP dzieli się na dwie części:
 • MODUŁ PREZENTACYJNY - dostępny dla wszystkich odwiedzających stronę Biuletynu. Tu umieszczone są informacje wprowadzone przez administratora/redaktora Biuletynu Informacji Publicznej - zgodnie z zakresem i formatem wymaganym przez ustawodawcę.

  Moduł prezentacyjny obejmuje szereg stron wygenerowanych przez aplikację modułu administracyjnego zgodnie z wytycznymi zawartymi w rozporządzeniu MSWIA z dnia 17 maja 2002 r. Strony zawierają znak graficzny Biuletynu, instrukcję korzystania ze strony BIP, menu przedmiotowe, informacje o liczbie odwiedzin, rejestr zmian, moduł wyszukujący. Szata graficzna jest dostosowana do istniejącej prezentacji Zamawiającego.

 • MODUŁ ADMINISTRACYJNY - do którego dostęp mają tylko osoba/osoby uprawnione do dokonywania zmian / aktualizacji treści Biuletynu.

  Oferent zakłada, że Zamawiający, poprzez korzystanie z modułu zarządzania treścią będzie, zgodnie z ustalonymi wymogami, sam decydował o zakresie publikowanych informacji. Funkcje zarządzania treścią Biuletynu pozwalają na wybór i ustalanie czasu wyświetlania, zakresu i formy informacji, sposobu i miejsca publikacji - zgodnie z wymogami ustawodawcy oraz Zamawiającego.

  Aplikacja BIP automatyzuje i wspomaga także działania, do których ustawowo zobowiązana jest osoba odpowiedzialna za treść Biuletynu. Dotyczy to między innymi czynności związanych z prowadzeniem rejestru (dziennika) zmian oraz przekazywania informacji na stronę główną Biuletynu Informacji Publicznej.

 ADMINISTROWANIE SERWISEM BIP, POMOC TECHNICZNA

Oferent:
 • umieści serwis na dedykowanym serwerze zgodnie z przyjętym harmonogramem
 • zabezpieczy serwis przed działaniem osób niepożądanych
 • zapewni administrowanie serwisem internetowym on-line
 • zapewni monitoring prezentacji i prowadzenie statystyki odwiedzin serwisu oraz co miesięczne raportowanie
 • przeszkoli wybranych pracowników / pracownika w zakresie administracji serwisem
 • dostarczy Zamawiającemu instrukcje obsługi i dokumentację serwisu
Opieka techniczna poprawności i odpowiedniej jakości działania prezentacji obejmuje:
 • wsparcie merytoryczne i techniczne w określaniu możliwości i zakresu wykorzystania
 • rozbudowę w zakresie uzgodnionym z Zamawiającym.
 • zmiany na stronach - w oparciu o dostarczone materiały bez naruszania struktury serwisu
 • bieżące przetwarzanie zdjęć / ilustracji dla potrzeb prezentacji i ich umieszczanie.
 • umieszczanie zaktualizowanych danych na serwerze wirtualnym na bieżąco

O ile wadliwe funkcjonowanie serwisu nie wynika z jego użytkowania niezgodnie z przeznaczeniem i/lub instrukcją obsługi, oferent w przypadku niepoprawnego działania serwisu w okresie administrowania, na podstawie przekazanej reklamacji zobowiązuje się do:
 • uruchomienia serwera zapasowego zgodnie z wymogami ustawodawcy
 • archiwizacji zgodnie z wymogami ustawodawcy
 • usunięcia wad, usterek lub przyczyn niepoprawnego działania serwisu w ciągu 24 godzin


Doświadczenie oferenta w budowie rozbudowanych, zarówno w warstwie informacyjnej jak i funkcjonalnej, serwisów pozwala na realizację dowolnych aplikacji wspomagających funkcjonowanie prezentacji - tak w części dostępnej publicznie jak i zastrzeżonej wyłącznie dla Zamawiającego. Moduł zarządzania treścią oraz zgromadzony zasób informacji w bazach danych mogą spełniać dodatkowe funkcje, wspomagające bieżącą pracę Zamawiającego.

Na życzenie wysyłamy szczegółową ofertę realizacji
kontakt bezpośredni:
Mirosław Białoś
3net - internet

© 2003, 3net Sp. z o.o. drukuj tę stronę | poleć nas innym | e-mail